Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 149
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
13. 06. 2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Účelom Zmluvy je zefektívniť vzájomnú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, v súlade s platnou právnou úpravou realizovať vzájomné doručovanie Dokumentov elektronicky prostredníctvom Elektronickej pobočky a sprístupniť Požívateľovi ďalšie Elektronické služby.

pdf 227 KB
31. 03. 2016 Zmluva o nájme NP

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Dom služieb nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 557 zapísaný na LV č. 1812 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 137 KB
16. 03. 2016 ZMLUVA o poskytovani auditorskych sluzieb 16/03/2016

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy : a/ audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z .z . o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v o zmene a doplnení zákona č . 431/2002 Z. z . o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za aktuálne účtovné obdobie . b/ audit súladu výročnej správy za aktuálny rok zostavenej podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z . v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.

pdf 2.09 MB
05. 01. 2016 DODATOK č.l k Zmluve o nájme

2.4. Napájanie zariadení bude zabezpečené zo spoločných priestorov. Spotrebovaná elektrická energia za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 je v sume 20€. Spotrebovaná elektrická energia bude za rok 2016 vyúčtovaná na základe podružného merania, na základe ktorého bude jedenkrát ročne vždy v prvom kalendárnom mesiaci urobený záznam o spotrebe el. energie a spotreba bude uhradená na účet bytového domu.

pdf 184 KB
02. 01. 2016 Zmluva o nájme nebytových priestoroch

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Dom služieb nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 557 zapísaný na ĽV č. 1812 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 132 KB
30. 11. 2015 DODATOK č. 3/2016 MO

K Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120227 uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

pdf 76 KB
05. 11. 2015 Zmluva EX-1396/2015

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 4C/68/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Marián Chlebek

pdf 380 KB
02. 11. 2015 Zmluva o dielo 01/2015

Objednávateľ objednáva u Zhotoviteľa „ Obnova bytovej budovy - Bytový dom č. 1020, ul. l.mája, Krásno nad Kysucou“ - podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

pdf 279 KB
27. 10. 2015 ZMLUVA O DIELO číslo: 1/2015

ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonať práce na bytovom dome č. 1160, Ul. Lesnícka v Krásne nad Kysucou podľa ponuky zo dňa 26.6.2015, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy vo výške 10 024,07 €. a) Maľovanie spoločných priestorov vo vchode 1,2,3 b) Výmena podlahových krytín na schodištiach vo vchode 1,2,3.

pdf 843 KB
26. 10. 2015 Zmluva o vykonaní exekúcie

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 4C/68/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Marián Chiebek, Kalinov 1407, Krásno nad Kysucou

pdf 380 KB
20. 10. 2015 Zmluva EX-1397/2015

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 10C/27/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Viera Komárová

pdf 384 KB
16. 10. 2015 Zmluva o vykonaní exekúcie 16.10.

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 10C/27/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Viera Komárová, 1. mája 1499/3, Krásno nad Kysucou

pdf 70 KB
01. 09. 2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov-NOI Montage s.r.o.

NOI Montage s.r.o.

pdf 7.42 MB
24. 08. 2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov-Miroslav Tomek

Miroslav Tomek

pdf 558 KB
06. 07. 2015 Zmluva o dielo-FB Projekt

FB Projekt Ing. František Byrtus

pdf 352 KB
29. 06. 2015 Zmluva o dielo č. 1-2015

Hems, s.r.o.

pdf 578 KB
01. 06. 2015 Mandátna zmluva-Šulgan Peter

Šulgan Peter

pdf 423 KB
24. 04. 2015 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

Kodas Žilina, a.s.

pdf 1001 KB
09. 03. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 4-2013

Ministerstvo Vnútra SR

pdf 199 KB
20. 02. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 1-2011

Okresné stavebné bytové družstvo

pdf 235 KB