Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 208
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
19. 12. 2018 Nájomná zmluva o prenájme tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Krásne nad Kysucou

Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Krásne nad Kysucou.

pdf 67 KB
05. 12. 2018 Zmluva o dielo - poskytovaní služieb

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb externej zodpovednej osoby v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov - viď Prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo - poskytovaní služieb.

pdf 121 KB
22. 11. 2018 Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľni, a.s. k Zmluve o úvere pre bytový dom č.1378

Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľni, a.s. s účinnosťou od 1.1.2015 k Zmluve o úvere pre bytový dom č.1378

pdf 283 KB
22. 11. 2018 Zmluva o úvere pre bytový dom č.1378

Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Splátkového úveru č. 5151586398 a Kontokorentného úveru (spolu ďalej „Úver) Bankou Dlžníkovi v sume. mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve poskytnutý Úver splatiť, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť dalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.

pdf 2.45 MB
31. 10. 2018 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/196/Krasbyt

Na základe podmienok tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje opakovane dodávať zemný plyn do Odberného miesta (Odberných miest) Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Prílohe 1 k Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na toto (tieto) Odberné miesto (miesta) a Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu. VOP sú priložené ako Príloha 2 k Zmluve.

pdf 346 KB
03. 09. 2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Bee s.r.o.

Prenajímateľ je oprávnený ako vlastník budovy súpisné č. 557 nachádzajúcej sa na pozemku pare. č C 290/1 (zastavaná plochy a nádvoria), v k.ú.Krásno nad Kysucou, (ďalej len Nehnuteľnosť) dať Nehnuteľnosť do prenájmu vo vlastnom mene. Vlastníctvo k uvedenej Nehnuteľnosti je zapísané na liste vlastníctva č. 1812, vedeného na Správe katastra Čadca

pdf 180 KB
01. 09. 2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní energetickej služby č.001/2010

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením článku II, VII, XI, zmluvy o poskytovaní energetickej služby( ďalej len „ ZMLUVA“) uzatvorenej dňa 1.1.2014 na tomto dodatku č.1.

pdf 63 KB
01. 09. 2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní energetickej služby č.001/2010 MŠ

ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonávať komplexnú energetickú službu pre súbor technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Materská škola , garantujúcu tepelný a časový režim vykurovania UK a ohrevu teplej vody pre sociálne účely.

pdf 68 KB
01. 07. 2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do všetkých odberných miest Odberateľa uvedených v Prílohe č. 2 - Zoznam odberných miest Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku {ďalej len „Dodávka elektriny"). Podmienkou pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických s obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávateľa. Dodávku elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde, k montáží určeného meradla zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy {ďalej ten „PDS"). Odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za Dodávku elektriny.

pdf 657 KB
30. 06. 2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 001/2018

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením čl. III. a čl. V Zmluvy o poskytovaní služieb(ďalej len „zmluva“) uzatvorenej dňa 02.01.2018 na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa zmluva dopĺňa, mení a upravuje.

pdf 62 KB
26. 04. 2018 Dohoda o prevode práv a povinností

Na základe požiadavky Pôvodného účastníka previesť na Nového účastníka práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu upravujúceho poskytovanie služieb prostredníctvom SIM karty, ktorej telefónne číslo (SN) je uvedené v záhlaví tejto Dohody o prevode práv a povinností (ďalej len "Dohoda"; SIM karta, ktorej telefónne číslo (SN) je uvedené v záhlaví Dohody ďalej len ako "Dotknutá SIM karta"; v prípade, že došlo v minulosti aiebo dôjde v budúcnosti k zmene telefónneho čísla (SN) prideleného Dotknutej SIM karte považuje sa tak SIM karta s pôvodným ako aj SIM karta s novým telefónnym číslom za Dotknutú SIM kartu; v prípade že v minulosti došlo alebo v budúcnosti dôjde k výmene SIM karty za inú SIM kartu s rovnakým prideleným telefónnym číslom (SN) považujú sa pôvodná aj nová SIM karta za Dotknutú SIM kartu), v ktorých vzťahoch vystupuje Pôvodný účastník voči spoločnosti Orange v postavení účastníka elektronických komunikačných služieb (hlasové a / alebo dátové služby a prípadne v súvislosti s nimi poskytované doplnkové plnenia),

pdf 512 KB
21. 03. 2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „dodatok1, alebo „Dodatok k Zmluve o balíku")

pdf 200 KB
01. 03. 2018 Zmluva o nájme NP 1710

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 1710 zapísaný na ĽV č. 5687 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 181 KB
28. 02. 2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizaciou uzatvorená podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

pdf 366 KB
02. 01. 2018 Zmluva o poskytovaní služieb č. 001/2018

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, konzultačné a poradenské služby pri realizácii v rámci zodpovedného zástupcu v tepelnej energetike a záväzok Objednávateľa poskytnúť Poskytovateľovi pri plnení jeho záväzku včas a riadne všetku potrebnú súčinnosť, zaobstarať potrebné podklady a informácie a zaplatiť Poskytovateľovi odplatu v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy.

pdf 75 KB
04. 09. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky

1) Poskytovateľ v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Krásno nad Kysucou č.99/2016 zo dňa 14.12.2016, ktorým bol schválený rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na rok 2017, poskytuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Príjemcovi finančnú dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 200 000,- €, slovom dvestotisíc eur. 2) Finančná dotácia podľa odseku 1 tohto článku I zmluvy sa poskytuje Príjemcovi na výstavbu „Futbalového ihriska s umelou hracou plochou - spodná stavba a odvodnenie". 3) Príjemca finančnú dotáciu poskytnutú podľa odseku 1 tohto článku I prijíma a zaväzuje sa použiť finančnú dotáciu výlučne na účel uvedený v odseku 2 tohto článku I zmluvy. 4) Finančná dotácia bude poskytnutá jednorazovo a bude poukázaná bezhotovostne na bankový účet príjemcu.

pdf 42 KB
16. 08. 2017 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900290

Predmetom ZFL je poskytnutie finančného lízingu na Predmet lízingu Bankou Lízingovému prijímateľovi dobu určenú v ZFL za odplatu.

pdf 231 KB
16. 08. 2017 Kúpna zmluva číslo 9900290

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri odplatnom prevode vlastníckeho práva Dodávateľom ako predávajúcim Banke ako kupujúcemu k nasledujúcej hnuteľnej veci: Plynový kondenzačný nerezový kotol Atag Q 60S s príslušenstvom. Cena/ks bez DPH (EUR): 3 457,56

pdf 140 KB
09. 08. 2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe „Futbalové ihrisko s umelou hracou plochou - spodná stavba a odvodnenie“ v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

pdf 381 KB
07. 08. 2017 Zmluva o dielo 17/406

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať komplexné služby v zmluvnom objekte Struhy 1617 v Krásne nad Kysucou, (ďalej len „zmluvný objekt“) spočívajúce v: a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej len „PRT") v bytoch a nebytových priestoroch („NP") b) odbornej prekládke meracích prístrojov po výmene vykurovacích telies, kontrole, výmene, a pod. (ďalej len „servisný zásah“) c) odpočte hodnôt z PRVN d) rozpočítavaním nákladov na dodávku tepla, (ďalej „odpočtová a rozpočítavacia služba")

pdf 437 KB