Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 208
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
11. 02. 2015 Zmluva o dielo č. 15-072

Techem, s.r.o.

pdf 1.02 MB
22. 12. 2014 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. SC2014-128-Krasbyt

MET Slovakia, a.s.

pdf 316 KB
15. 12. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-1-14381314382

Slovak Telekom, a.s.

pdf 1.64 MB
15. 12. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-1-14381431628

Slovak Telekom, a.s.

pdf 1.17 MB
01. 12. 2014 Zmluva o nájme NP-Beničiačová-Anastázia

Anastázia Beniačová

pdf 533 KB
30. 11. 2014 Zmluva o dielo č. 1-2014

Spoločenstvo vlastníkov bytov

pdf 420 KB
20. 11. 2014 Zmluva o dielo č.01/10/2014

Predmetom tejto Zmluvy je: a) Záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo v zmysle v ČI. II. tejto Zmluvy ( ďalej len „Dielo“ ) a zároveň, b) Záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú Cenu za Dielo v zmysle ČI. IV. tejto Zmluvy (ďalej len „Cena za Dielo“) a zároveň, c) Úprava ďalších vzájomných právnych vzťahov zúčastnených zmluvných strán v súvislosti s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy.

pdf 465 KB
11. 11. 2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o nadriadenosti záväzku voči banke zo dňa 11.11.2010

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 378 KB
01. 10. 2014 Zmluva o výkone správy-MUDr. Peter Zapletal

MUDr. Peter Zapletal

pdf 1.12 MB
01. 10. 2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov-MDDr. Elena Machynová

MDDr. Elena Machynová

pdf 840 KB
22. 09. 2014 Zmluva č. 1-2014

Milan Grajciar

pdf 1010 KB
02. 09. 2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov-BrainyJAM,s.r.o.

BrainyJAM, s.r.o.

pdf 570 KB
17. 06. 2014 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 4-2013

Ministerstvo vnútra SR

pdf 5.62 MB
02. 05. 2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Hant Stredné Kysuce, s.r.o.

Hant Stredné Kysuce, s.r.o.

pdf 3.17 MB
19. 03. 2014 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-Ing. Blažeková Viera

Ing. Blažeková Viera

pdf 7.59 MB
01. 02. 2014 Zmluva o nájme č.2

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 1710 zapísaný na ĽV č. 5687 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa..

pdf 146 KB
07. 01. 2014 Zmluva o dielo - Prelmont-elektro,s.r.o.

Prelmont-elektro,s.r.o.

pdf 2.95 MB
01. 01. 2014 Zmluva o poskytovaní energetickej služby č. 001-2010

Materská škola Lesnícka 1370

pdf 4.42 MB
31. 12. 2013 Zmluva o dielo č. 14-019

Techem, s.r.o.

pdf 4.99 MB
20. 12. 2013 Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok

Mesto Krásno nad Kysucou

pdf 1.07 MB