Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 149
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
04. 09. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky

1) Poskytovateľ v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Krásno nad Kysucou č.99/2016 zo dňa 14.12.2016, ktorým bol schválený rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na rok 2017, poskytuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Príjemcovi finančnú dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 200 000,- €, slovom dvestotisíc eur. 2) Finančná dotácia podľa odseku 1 tohto článku I zmluvy sa poskytuje Príjemcovi na výstavbu „Futbalového ihriska s umelou hracou plochou - spodná stavba a odvodnenie". 3) Príjemca finančnú dotáciu poskytnutú podľa odseku 1 tohto článku I prijíma a zaväzuje sa použiť finančnú dotáciu výlučne na účel uvedený v odseku 2 tohto článku I zmluvy. 4) Finančná dotácia bude poskytnutá jednorazovo a bude poukázaná bezhotovostne na bankový účet príjemcu.

pdf 42 KB
16. 08. 2017 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900290

Predmetom ZFL je poskytnutie finančného lízingu na Predmet lízingu Bankou Lízingovému prijímateľovi dobu určenú v ZFL za odplatu.

pdf 231 KB
16. 08. 2017 Kúpna zmluva číslo 9900290

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri odplatnom prevode vlastníckeho práva Dodávateľom ako predávajúcim Banke ako kupujúcemu k nasledujúcej hnuteľnej veci: Plynový kondenzačný nerezový kotol Atag Q 60S s príslušenstvom. Cena/ks bez DPH (EUR): 3 457,56

pdf 140 KB
09. 08. 2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe „Futbalové ihrisko s umelou hracou plochou - spodná stavba a odvodnenie“ v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

pdf 381 KB
07. 08. 2017 Zmluva o dielo 17/406

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať komplexné služby v zmluvnom objekte Struhy 1617 v Krásne nad Kysucou, (ďalej len „zmluvný objekt“) spočívajúce v: a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej len „PRT") v bytoch a nebytových priestoroch („NP") b) odbornej prekládke meracích prístrojov po výmene vykurovacích telies, kontrole, výmene, a pod. (ďalej len „servisný zásah“) c) odpočte hodnôt z PRVN d) rozpočítavaním nákladov na dodávku tepla, (ďalej „odpočtová a rozpočítavacia služba")

pdf 437 KB
12. 07. 2017 Zmluva o spolupráci a financovaní výstavby tréningového futbalového ihriska

Poskytovateľ a prijímateľ uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci a financovaní výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Krásne nad Kysucou (ďalej len ..zmluva") v rámci realizácie projektu poskytovateľa, financovaného zo zdrojov investičného programu európskej futbalovej asociácie UEFA (ďalej len „donor“) s názvom „UEFA Hattrick IV", zameraného na podporu výstavby futbalovej infraštruktúry.

pdf 168 KB
30. 06. 2017 Dodatok č.1 k ZMLUVE o poskytovaní právneho poradenstva

Bod 2) sa od 1.7.2017 mení za nasledovných podmienok a obsahu: 2) Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej mesačnej odmene vo výške 200,-eur, ktorá suma bude splatná do 15. dňa toho-ktorého mesiaca a uhradená najneskôr do 14 dní od splatnosti na účet JUDr. Štefana Marťáka-RealKras v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú. 5044692726/0900 príkazom k úhrade. Pri poskytovaní právnej pomoci nad rozsah dohodnutý touto zmluvou a s väčšími výdavkami, môže byť dohodnutá odmena zvýšená po predchádzajúcom odsúhlasení klientom. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 1.11.2016 zostávajú nezmenené.

pdf 29 KB
23. 06. 2017 Zmluva o nájme nehnuteľnosti-pozemku

Predmetom prenájmu je časť nehnuteľnosti-parcely KN-C č. 6780/2-ostatné plochy o výmere 8597m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1812 k.ú. Krásno nad Kysucou.

pdf 59 KB
01. 03. 2017 Dodatok č.3 k ZMLUVE O NÁJME č. 6 zo dňa 01.04.2009

Nájomnou zmluvou č. 6 z 1.4.2009, dodatkom č. 1 zo dňa 07.11.2011 a dodatkom č.2 zo dňa 01.03.2012 účastníci uzavreli nájom na nebytové priestory v budove Zdravotné stredisko Krásno nad Kysucou ako: - lekáreň - 120,61 m2 - ambulancia pre lekára - 57,70 m 2 Nájom bol uzatvorený na dobu určitú do 28.02.2017. Vzhľadom k vyššie uvedenému účastníci sa dojednávajú na tomto dodatku k nájomnej zmluve: I. Mení sa termín skončenia nájmu na dobu 5 rokov t.j. do 28.02.2022. /Uznesenie MZ č. 28/2017 zo dňa 06.02.2017/ II. Ostatné dojednania zostávajú bezo zmien. .

pdf 33 KB
01. 02. 2017 Zmluva o nájme NP Beauty

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 1710 zapísaný na LV č. 5687 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 144 KB
19. 01. 2017 Dodatok č. 1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu

Dňa 26.októbra 2016 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dodávke plynu č. SC2016/064/KRASBYT, s.r.o..(ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa Dodávateľ zaviazal opakovane dodávať zemný plyn do Odberných miest Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na tieto Odberné miesta a Odberateľ sa zaviazal uhradiť cenu dohodnutú v Zmluve. Zmluvné strany majú záujem upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.

pdf 271 KB
09. 01. 2017 Zmluva o výkone správy

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) za účelom zabezpečenia výkonu správy objektu súp.číslo 1367 Zdravotné stredisko zapísané pre kataster nehnuteľností Čadca na LV č. 5279 vedenom Okresným úradom katastrálny odbor - Zdravotné zariadenie Krásno nad Kysucou správcom a úpravy práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ich vzájomných vzťahov pri výkone správy.

pdf 335 KB
02. 01. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Energy Europe

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy: a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku 3. tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa (ďalej len „VOP"), b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste voči zúčtovateľovi odchýlok, c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby"). 2. Odberateľ je povinný dodanú elektrinu odobrať a za dodávku elektriny a za zabezpečenie distribučných služieb dodávateľovi zaplatiť cenu podľa článku 5. tejto zmluvy.

pdf 424 KB
01. 01. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy : a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Článku 3. tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto'1] za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa (ďalej len „VOP"), b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste voči zúčtovateľovi odchýlok, c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby"].

pdf 1.28 MB
01. 01. 2017 Zmluva o poskytovaní energetickej služby č.001/2010

ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonávať komplexnú energetickú službu pre súbor technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Struny 83 , garantujúcu tepelný a časový režim vykurovania ÚK a ohrevu teplej vody. Energetické služby kancelárií budú fakturované na podlahovú vykurovanú plochu: 37,87 m2. Kancelária č. 1: 4,53 x 4 = 18,12 m2 Kancelária č. 2 : 4,53 x 4,36 = 19,75 m2 Opravy, revízie, atesty a odborné prehliadky PK fakturované 35% z nákladov.. Rozpočítanie elektrickej energie zo správy podľa faktúry 50% od 1.3.2017.

pdf 125 KB
01. 11. 2016 ZMLUVA o poskytovaní právneho poradenstva

JUDr. Štefan Marťák-RealKras, aj ako konateľ RealKras, s.r.o., sa zaväzuje poskytovať klientovi právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s jeho činnosťou najmä tým, že ho bude zastupovať v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi, správnymi orgánmi a inými právnymi subjektami. Bude mu poskytovať právne rady, spisovať zmluvy a iné listiny, pričom je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pri tom čestne a svedomito, dodržiavať mlčanlivosť, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia, vedomia, svedomia a príkazu klienta pokladá za užitočné. JUDr. Štefan Marťák sa zaväzuje navštevovať klienta v mieste jeho sídla podľa jeho potreby a požiadaviek, najmenej lx týždenne ( spravidla v stredu ) počas 3 hodín.

pdf 47 KB
26. 10. 2016 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Č.SC2016/064/KRASBYT, s.r.o.

Na základe podmienok tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje opakovane dodávať zemný plyn do Odberného miesta (Odberných miest) Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Prílohe 1 k Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na toto (tieto) Odberné miesto (miesta) a Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu. VOP sú priložené ako Príloha 2 k Zmluve.

pdf 447 KB
15. 08. 2016 Zmluva BOZP číslo 02/2016

Komplexné riešenie úloh súvisiacich s vyhodnocovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bezpečnostný technik). Vykonávanie kontrol nad dodržiavaním predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách odberateľa. Vykonávanie prác technika požiarnej ochrany.

pdf 84 KB
11. 08. 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Účastník podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie -14 dní a to podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku alebo zriadením poslednej Služby, ak je niektorá zo Služieb zriaďovaná, ak nie je dohodnuté inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odstúpenia, Týmto súhlasom nie je dotknuté právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dní v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s týmto Dodatkom k Zmluve o balíku odovzdal Účastníkovi aj informáciu v zmysle § 3 ZoOS.

pdf 404 KB
01. 07. 2016 Pracovná zmluva

KRAS BYT. s.r.o. a Šulgan Peter uzatvárajú pracovnú zmluvu.

pdf 331 KB