Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 218
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
22. 04. 2024 Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tohto dodatku č. 003 sa znenie zmluvy o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) č. 6303017710 v znení jej neskorších dodatkov, uzatvorenej medzi Dodávateľom a Odberateľom pre Odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 uvedenej nižšie v plnom rozsahu nahrádza textom nižšie.

pdf 565 KB
24. 01. 2024 Zmluva o nájme NP BERGDOKTOR, s.r.o.

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory miestnosť č. 6 v budove Zdravotné stredisko Krásno nad Kysucou 1. poschodie - v celkovej výmere: 50,20 m2. Nájomca bude prenajaté priestory užívať za účelom: očná ambulancia.

pdf 233 KB
27. 12. 2023 Zmluva o nájme nebytových priestoroch 27/12/2023

Prenajímateľ prenájíma nájomcovi nebytové priestory v Dome služieb Krásno nad Kysucou - miestnosť č. 16 na 1.poschodí v celkovej výmere: 43,74 m2.

pdf 533 KB
08. 11. 2023 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2023/0696

Na základe podmienok tejto zmluvy a všeobecných obchodných podmienok dodávateľa s názvom „Obchodné podmienky združenej dodávky zemného plynu pre koncových odberateľov plynu okrem zraniteľných odberateľov - zemný plyn - účinné od 01.10.2022“ (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2, sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť združenú dodávku zemného plynu do odberného miesta (odberných miest) (ďalej len „OM“) odberateľa podľa špecifikácií uvedených v prílohe č. 1 k zmluve a rovnako zabezpečiť prevzatie zodpovednosti za odchýlku, prepravu zemného plynu a jeho distribúciu vrátane ostatných služieb súvisiacich s dodávkou plynu na toto (tieto) OM a odberateľ sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú zmluvnú cenu.

pdf 1.23 MB
02. 11. 2023 Zmluva o dielo 23/588

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvnom objekte SO 01 Kalinov, Krásno nad Kysucou.

pdf 810 KB
20. 09. 2023 Zmluva o pôžičke

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie finančných prostriedkov vo výške 80.000,-eur, slovom osemdesiattisíc eur dlžníkovi veriteľom na obdobie 5 rokov (60 mesiacov) za podmienok uvedených v tejto zmluve. Pôžička bude použitá na vybudovanie plynovej kotolne, teplovodu a plynovej prípojky pre bytový komplex 2x40 b.j. v Krásne nad Kysucou, ktorý bude spravovať KRASBYT s.r.o.

pdf 295 KB
01. 08. 2023 Zmluva o nájme NP MUDr. Zuzana Krošláková, s.r.o.

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou MUDr. Hálka č.súpisné 1367 na parcele KN-C č.44/105,KN-C č. 44/106, na LV 1812 k.ú. Krásno nad Kysucou s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je na základe poverenia Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 205 KB
01. 06. 2023 Zmluva o dodaní tovaru-plynu Ilstav

Predmetom tejto zmluvy j e záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi tovar špecifikovaný v tomto článku zmluvy riadne, v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy a jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok objednávateľa za poskytnutý tovar zaplatiť dodávateľovi odmenu vo výške dojednanej podľa jednotlivých objednávok objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

pdf 148 KB
01. 06. 2023 Zmluva o dodaní tovaru - plynu

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi tovar špecifikovaný v tomto článku zmluvy riadne, v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy a jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok objednávateľa za poskytnutý tovar zaplatiť dodávateľovi odmenu vo výške dojednanej podľa jednotlivých objednávok objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

pdf 148 KB
02. 05. 2023 Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Dodávateľ a odberateľ sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č 002 k Zmluve o dodávke plynu (ďalej len „Dodatok“r pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) uzatvorenej dňa 13.10.2021 medzi Dodávateľom a Odberateľom, číslo Zmluvy: 6303017710 (ďalej len „Zmluva").

pdf 141 KB
01. 04. 2023 Zmluva o nájme č.2 ENTARTI - EHS, s.r.o.

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 1710 zapísaný na LV č. 5687 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa..

pdf 290 KB
17. 03. 2023 Dodatok č.2 k zmluve č.15/2007 o nájme nebytových priestorov

Zmluvné strany sa z dôvodu zvýšenia nájomného v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Krásno nad Kysucou č.228/2022 zo dňa 14.12.2022 dohodli na nasledovnom znení dodatku č.2 k Zmluve č. 15/2007 o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1( ďalej len „Zmluva“).

pdf 187 KB
31. 08. 2022 Zmluva o nájme nebytových priestoroch Andrea Vlčková - ROSA

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Dom služieb nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 557 zapísaný na LV č. 1812 a je oprávnený dať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti.

pdf 184 KB
30. 06. 2022 Zmluva o nájme nebytových priestoroch Eva Brandisová

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Dom služieb nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 557 zapísaný na ĽV č. 1812 a je oprávnený dať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti.

pdf 173 KB
01. 06. 2022 Zmluva o nájme NP Penea

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 1367 zapísaný na LV č. 5279, parcela KN-C č. 44/104 s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 5331/111040 je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 166 KB
01. 04. 2022 Zmluva o poskytovaní energetickej služby

ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonávať komplexnú energetickú službu pre súbor technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby, ul. Hálková c. 664, Krásno nad Kysucou, garantujúcu tepelný a časový režim vykurovania UK a ohrevu teplej vody pre sociálne účely.

pdf 167 KB
13. 10. 2021 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 36 (ďalej len „Zmluva"). Obsah týchto Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných podmienok (ďalej len „OP") a obsahom Cenníka dodávateľa.

pdf 478 KB
12. 10. 2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny W1 22-24

Zmluva o združenej dodávke elektriny (ďalej len „Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdf 622 KB
29. 12. 2020 Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa týmto dodatkom mení uzatvorená Zmluvu o združenej dodávke elektriny (ďalej aj „Zmluva“) nasledovne: 1. Týmto dodatkom sa mení Viazanosť Zmluvy od : 01.01.2021 do 31.12.2021 2. Týmto dodatkom sa mení Cena za dodávku elektriny nasledovne: Cena JT (EUR/MWh) = 63,25 Cena VT (EUR/MWh) = 66,68 Cena NT (EUR/MWh) = 46,84.

pdf 441 KB
07. 12. 2020 Dodatok č. 02 k Zmluve o združených dodávkach plynu č. SC2018/190

Dňa 31.10.2018 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o združených dodávkach plynu č. SC2018/196, (ďalej len „Zmluva"), ktorej predmetom je predaj a dodávka dohodnutých množstiev zemného plynu dodávateľom počas dohodnutého obdobia dodávok a ich následný nákup a odber odberateľom na dohodnutom (dohodnutých) OM, vrátane súvisiacich služieb poskytovaných dodávateľom.

pdf 439 KB