Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 202
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
13. 10. 2021 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 36 (ďalej len „Zmluva"). Obsah týchto Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných podmienok (ďalej len „OP") a obsahom Cenníka dodávateľa.

pdf 478 KB
12. 10. 2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny W1 22-24

Zmluva o združenej dodávke elektriny (ďalej len „Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdf 622 KB
29. 12. 2020 Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa týmto dodatkom mení uzatvorená Zmluvu o združenej dodávke elektriny (ďalej aj „Zmluva“) nasledovne: 1. Týmto dodatkom sa mení Viazanosť Zmluvy od : 01.01.2021 do 31.12.2021 2. Týmto dodatkom sa mení Cena za dodávku elektriny nasledovne: Cena JT (EUR/MWh) = 63,25 Cena VT (EUR/MWh) = 66,68 Cena NT (EUR/MWh) = 46,84.

pdf 441 KB
07. 12. 2020 Dodatok č. 02 k Zmluve o združených dodávkach plynu č. SC2018/190

Dňa 31.10.2018 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o združených dodávkach plynu č. SC2018/196, (ďalej len „Zmluva"), ktorej predmetom je predaj a dodávka dohodnutých množstiev zemného plynu dodávateľom počas dohodnutého obdobia dodávok a ich následný nákup a odber odberateľom na dohodnutom (dohodnutých) OM, vrátane súvisiacich služieb poskytovaných dodávateľom.

pdf 439 KB
31. 01. 2020 Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestoroch

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Dom služieb nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 557 zapísaný na ĽV č. 1812 a je oprávnený dať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti.

pdf 120 KB
02. 12. 2019 Dodatok č. 01 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/196/Krasbyt

Dňa 31.10.2018 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dodávke plynu č. SC201B/19B/Krasbyt, (ďalej len „Zmluva"), ktorej predmetom je združená dodávka plynu do OM Odberateľa, vrátane súvisiacich služieb. 1.2 Zmluvné strany majú záujem upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.

pdf 272 KB
21. 11. 2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Zákysučie 2202

Predmetom tejto Zmluvy je pripojenie nového odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD, zmena technických parametrov zariadenia Užívateľa sústavy, zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti Užívateľa sústavy evidovanej pod číslom: . SSD sa zaväzuje zabezpečiť a umožniť Užívateľovi sústavy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pripojenie odberného elektrického zariadenia, zmenu technických parametrov zariadenia Užívateľa sústavy, zmenu maximálnej rezervovanej kapacity uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.

pdf 210 KB
21. 11. 2019 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke zemného plynu č. SC2018/196/Krasbyt

Dňa 31. októbra 2018 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dodávke plynu č.SC2018/196/Krasbyt, (ďalej len „Zmluva"), na základe ktorej sa Dodávateľ zaviazal opakovane dodávať zemný plyn do Odberných miest Odberateľa podľa špecifikácii uvedených v Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu na tieto Odberné miesta a Odberateľ sa zaviazal uhradiť cenu dohodnutú v Zmluve. Zmluvné strany majú záujem upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.

pdf 97 KB
20. 11. 2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Zákysučie 2201

Predmetom tejto Zmluvy je pripojenie nového odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD, zmena technických parametrov zariadenia Užívateľa sústavy, zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti Užívateľa sústavy evidovanej pod číslom: . SSD sa zaväzuje zabezpečiť a umožniť Užívateľovi sústavy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pripojenie odberného elektrického zariadenia, zmenu technických parametrov zariadenia Užívateľa sústavy, zmenu maximálnej rezervovanej kapacity uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.

pdf 213 KB
20. 11. 2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Zákysučie 2200

Predmetom tejto Zmluvy je pripojenie nového odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD, zmena technických parametrov zariadenia Užívateľa sústavy, zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti Užívateľa sústavy evidovanej pod číslom: . SSD sa zaväzuje zabezpečiť a umožniť Užívateľovi sústavy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pripojenie odberného elektrického zariadenia, zmenu technických parametrov zariadenia Užívateľa sústavy, zmenu maximálnej rezervovanej kapacity uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.

pdf 247 KB
12. 11. 2019 Zmluva o dielo na dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému - 1499

Predmetom tejto zmluvy je dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému (Hikvision) CCTV, na sledovanie pohybu a prejavu osôb v monitorovanom priestore, v bytovom dome ulica l.mája 1499,Krásno nad Kysucou.

pdf 118 KB
08. 11. 2019 Zmluva o dielo byt. d. 1499

1. výmena 3 ks vchodových dverí za hliníkové vrátane el. otvárania, 2. zhotovenie dlažby vo vstupoch, 3. SDK obklad stien a stropov vo vstupe so zateplením, 4. inštalácia zvončekov a poštových schránok, 5. montáž striešok nad vstupmi

pdf 63 KB
01. 11. 2019 Zmluva č. 1/2019 o zabezpečení dodávky studenej vody

Predmetom plnenia zmluvy je dodávka studenej vody pre potreby odberateľa z rozvodu studenej vody z nehnuteľnosti Zdravotné stredisko Hálkova ul. 1367, Krásno nad Kysucou. Evidenčné číslo odberu SV: 100402490 Číslo vodomeru SV: 22388343.

pdf 47 KB
18. 10. 2019 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o prenájme tréningového futbalového ihriska

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o prenájme tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Krásne nad Kysucou uzatvorenej dňa 19.12.2018. Článok V. zmluvy sa dopĺňa: Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a zariadenia nachádzajúce sa na a v predmete nájmu udržiavať v užívateľnom stave. Za týmto účelom nájomca zabezpečuje všetky výdavky na údržbu a opravu predmetu nájmu. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

pdf 21 KB
18. 09. 2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb int + tp

BALÍK 2P - AKCIA: INT + TP = DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov

pdf 226 KB
13. 09. 2019 Zmluva o dielo ZET dip s.r.o.

Zhotoviteľ sa zaväzuje k upratovaniu spoločných priestorov obytného domu na ul. 1. Mája 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou, 66 bytových jednotiek. Upratovanie bude vykonávané od 15.9.2019 za zmluvnú cenu stanovenú zhotoviteľom a vlastníkmi bytov, v mesačných paušálnych poplatkoch vo výške 2,90 € za bytovú jednotku, t.j. 191,40 € za mesiac.

pdf 137 KB
01. 08. 2019 Zmluva o dielo - oprava strešného plášťa

Predmetom tejto zmluvy je: Oprava stešného plášťa EUROFLEX 5,2 mm

pdf 155 KB
20. 06. 2019 Licenčná zmluva č.LZ-20190601

Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela , t.j. oprávnenie k výkonu práva používať počítačový program KB-Filip BYTY na dobu neurčitú, ktorého podrobná špecifikácia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 - Špecifikácia Software, (ďalej len Software) za cenu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

pdf 206 KB
19. 06. 2019 Dodatok č.1 k ZMLUVE č. 15/2007 o nájme nebytových priestorov

Ročná úhrada za prenájom nebytových priestorov je 28,14 €/m2/rok prevádzkového priestoru a 16,88 €/m2/rok ostatného priestoru, čo celkom predstavuje sumu 3 405,97 €/rok.

pdf 168 KB
12. 06. 2019 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness pre bytový dom

Predmetom Zmluvy je vedenie bežného účtu SPORObusiness pre bytový dom číslo SK9809000000005159050133 (ďalej „Účet“) Bankou pre Klienta. Ak Banka pred uzatvorením Zmluvy vedie pre Klienta účet s rovnakým číslom, predmetom tejto Zmluvy je zmena podmienok vedenia tohto účtu na Účet.

pdf 2.76 MB