Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 174
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
12. 06. 2019 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness pre bytový dom

Predmetom Zmluvy je vedenie bežného účtu SPORObusiness pre bytový dom číslo SK9809000000005159050133 (ďalej „Účet“) Bankou pre Klienta. Ak Banka pred uzatvorením Zmluvy vedie pre Klienta účet s rovnakým číslom, predmetom tejto Zmluvy je zmena podmienok vedenia tohto účtu na Účet.

pdf 2.76 MB
12. 06. 2019 Zmluva o Elektronických službách

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb k Bankovým produktom zä podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve.

pdf 134 KB
28. 05. 2019 Zmluva o výkone správy - Požiarna zbrojnica

Predmetom zmluvy sú záväzky zmluvných strán pri výkone správy domu správcom, ktoré sa na nich vzťahujú zo zmluvy a zo zákona (ďalej len výkon správy). Výkon správy sa týka bytového domu číslo 1594 (ďalej ako dom), spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu a priľahlého pozemku patriaceho k domu.

pdf 301 KB
06. 05. 2019 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 11/2007 (ďalej len „Dodatok“) (9500/48/2007/6CE)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku II Nájomnej zmluvy, ktorý sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne: 1. Ročné nájomné bolo dohodnuté na základe Uznesenia MZ Krásno nad Kysucou č. 17/2019 zo dňa 13.3.2019 v celkovej výške 225 € /dvestodvadsaťpäť EUR/. K nájmu za nebytové priestory prenajímateľ nebude fakturovať daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) pokiaľ nedôjde k zmene právnych predpisov.

pdf 126 KB
08. 01. 2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme tréningového futbalového ihriska

Zo zmluvy o nájme sa vypúšťa v bode V. nasledovné: Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri organizácii podujatia všetky služby spojené s jeho uskutočnením (bezpečnosť a poriadok - zabezpečenie bezpečnostnej a usporiadateľskej služby, prípadne zdravotnícky dozor - podľa rozsahu uskutočneného podujatia). Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za technické zabezpečenie podujatia a taktiež za poriadok počas podujatia.

pdf 45 KB
31. 12. 2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - kotolňa Dom služieb

Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ nájomcovi za dohodnuté nájomné kotolňu, ktorá sa nachádza v Dome služieb na adrese kpt. Pagáča 557, ktorý sa nachádza na parcele KN-C č. 290/1 v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, ktoré sú evidované Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1812, pre k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca.

pdf 139 KB
19. 12. 2018 Nájomná zmluva o prenájme tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Krásne nad Kysucou

Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Krásne nad Kysucou.

pdf 67 KB
05. 12. 2018 Zmluva o dielo - poskytovaní služieb

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb externej zodpovednej osoby v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov - viď Prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo - poskytovaní služieb.

pdf 121 KB
22. 11. 2018 Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľni, a.s. k Zmluve o úvere pre bytový dom č.1378

Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľni, a.s. s účinnosťou od 1.1.2015 k Zmluve o úvere pre bytový dom č.1378

pdf 283 KB
22. 11. 2018 Zmluva o úvere pre bytový dom č.1378

Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Splátkového úveru č. 5151586398 a Kontokorentného úveru (spolu ďalej „Úver) Bankou Dlžníkovi v sume. mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve poskytnutý Úver splatiť, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť dalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.

pdf 2.45 MB
31. 10. 2018 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/196/Krasbyt

Na základe podmienok tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje opakovane dodávať zemný plyn do Odberného miesta (Odberných miest) Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Prílohe 1 k Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na toto (tieto) Odberné miesto (miesta) a Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu. VOP sú priložené ako Príloha 2 k Zmluve.

pdf 346 KB
03. 09. 2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Bee s.r.o.

Prenajímateľ je oprávnený ako vlastník budovy súpisné č. 557 nachádzajúcej sa na pozemku pare. č C 290/1 (zastavaná plochy a nádvoria), v k.ú.Krásno nad Kysucou, (ďalej len Nehnuteľnosť) dať Nehnuteľnosť do prenájmu vo vlastnom mene. Vlastníctvo k uvedenej Nehnuteľnosti je zapísané na liste vlastníctva č. 1812, vedeného na Správe katastra Čadca

pdf 180 KB
01. 09. 2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní energetickej služby č.001/2010

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením článku II, VII, XI, zmluvy o poskytovaní energetickej služby( ďalej len „ ZMLUVA“) uzatvorenej dňa 1.1.2014 na tomto dodatku č.1.

pdf 63 KB
01. 09. 2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní energetickej služby č.001/2010 MŠ

ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonávať komplexnú energetickú službu pre súbor technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Materská škola , garantujúcu tepelný a časový režim vykurovania UK a ohrevu teplej vody pre sociálne účely.

pdf 68 KB
01. 07. 2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do všetkých odberných miest Odberateľa uvedených v Prílohe č. 2 - Zoznam odberných miest Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku {ďalej len „Dodávka elektriny"). Podmienkou pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických s obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávateľa. Dodávku elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde, k montáží určeného meradla zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy {ďalej ten „PDS"). Odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za Dodávku elektriny.

pdf 657 KB
30. 06. 2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 001/2018

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením čl. III. a čl. V Zmluvy o poskytovaní služieb(ďalej len „zmluva“) uzatvorenej dňa 02.01.2018 na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa zmluva dopĺňa, mení a upravuje.

pdf 62 KB
26. 04. 2018 Dohoda o prevode práv a povinností

Na základe požiadavky Pôvodného účastníka previesť na Nového účastníka práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu upravujúceho poskytovanie služieb prostredníctvom SIM karty, ktorej telefónne číslo (SN) je uvedené v záhlaví tejto Dohody o prevode práv a povinností (ďalej len "Dohoda"; SIM karta, ktorej telefónne číslo (SN) je uvedené v záhlaví Dohody ďalej len ako "Dotknutá SIM karta"; v prípade, že došlo v minulosti aiebo dôjde v budúcnosti k zmene telefónneho čísla (SN) prideleného Dotknutej SIM karte považuje sa tak SIM karta s pôvodným ako aj SIM karta s novým telefónnym číslom za Dotknutú SIM kartu; v prípade že v minulosti došlo alebo v budúcnosti dôjde k výmene SIM karty za inú SIM kartu s rovnakým prideleným telefónnym číslom (SN) považujú sa pôvodná aj nová SIM karta za Dotknutú SIM kartu), v ktorých vzťahoch vystupuje Pôvodný účastník voči spoločnosti Orange v postavení účastníka elektronických komunikačných služieb (hlasové a / alebo dátové služby a prípadne v súvislosti s nimi poskytované doplnkové plnenia),

pdf 512 KB
21. 03. 2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „dodatok1, alebo „Dodatok k Zmluve o balíku")

pdf 200 KB
01. 03. 2018 Zmluva o nájme NP 1710

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 1710 zapísaný na ĽV č. 5687 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 181 KB
28. 02. 2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizaciou uzatvorená podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

pdf 366 KB